Villkor och definitioner

1. Giltighet

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i sin helhet för alla erbjudanden, försäljningar och framtida leveranser från Gravotech Nordrad AB till köparen, såvida inte annat avtalats skriftligen mellan parterna. Om köparens köpvillkor avviker från dessa villkor krävs det en positiv bekräftelse och kommer inte att tyst accepteras av Gravotech Nordrad AB.

2. Försäljningslöfte

Gravotech Nordrad AB har deposition i försäljningsobjekten tills inköpspriset är fullt betalt. Om betalningsvillkoren inte följs, debiteras ränta på sen betalning på 4% per månad från förfall.

3. Priser

Alla priser och belopp på dessa sidor, och i all annan kommunikation från Gravotech Nordrad AB, så väl skriftlig som muntlig, anges exklusive moms. Om våra leverantörers priser, importkostnader eller offentliga avgifter ändras efter det att kontraktet ingåtts, kan priset ändras proportionellt i enlighet därmed. Detsamma gäller valutakursförändringar upp till två dagar efter det att betalningen har mottagits fullt ut av Gravotech Nordrad AB.

4. Transport

All transport av varor från Gravotech Nordrad AB till köparen sker på köparens egen bekostnad och risk. Alla leveranser levereras Ex Works Troyes, Frankrike, alternativt Stockholm enligt Incoterms 2010. Alla leveranser upp till 30 kg skickas med Bring, tyngre leveranser levereras med Dachser pallfrakt. Om en annan frakttyp önskas måste köparen besörja hämtning i Stockholm.

5. Garanti

Nya gravyrmaskiner levereras med en 3 års garanti från leveransdatumet som gäller för alla material- och produktionsfel. Begagnade maskiner och utrustning säljs i det skick de befinner sig om inte annat avtalas skriftligen. Det finns en tre månaders garanti på reparationer utförda av Gravotech Nordrad AB: s personal och på reparerade delar (standardbyte / bytes defekt del till en annan använd omarbetad del).

6. Reklamation

Eventuella klagomål måste göras omgående, skriftligt och tydligt att köparen påstår ett klagomål mot felet. Fristen för klagomål är 12 månader, för elektronisk utrustning 3 månader. En vanlig begäran om service eller felkorrigering ska inte betraktas som ett klagomål enligt lagens mening. Garanti- och garantirätten upphör att gälla om reparation eller ändring av utrustningen utförs av andra utan tillstånd från Gravotech Nordrad AB. Vi tar reservation för varierande färgåtergivning på bilder i webbutik och webbsidor.

7. Ansvar för förlust

Gravotech Nordrad AB har inget ansvar för direkta eller indirekta förluster och är inte skyldig att betala ersättning eller prissänkningar om en avtalsbrist åtgärdas. Ersättningen kommer under alla omständigheter att begränsas till 5% av försäljningsobjektets pris upp till NOK. 100.000 och 2,5% av överskottsmängden. Köparen bär fullständigt risken för spänningsvariationer, strömavbrott eller andra lokala förhållanden.

8. Axept

Vid beställning av varor från Gravotech Nordrad AB pr. telefon, fax, e-post eller via webbshop, bekräftar köparen att dessa försäljningsvillkor accepteras. Försäljningsvillkoren är anbringade på förpackningsanvisningar som följer all vår leverans av varor och till fakturan som normalt köps inom 7 dagar efter leveransen har ägt rum.

9. Tillämplig lag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman enligt Stockholms Handelskammares bestämmelser om s.k. förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske i Stockholm. Gravotech Nordrad AB har emellertid alltid rätt att föra talan vid allmän domstol i de fall kunds utestående skuld till Gravotech Nordrad AB ej reglerats. Kund som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från Gravotech Nordrad AB sida – inkluderande fel eller brist i levererad produkt/-er – skall för att inte förlora sin rätt till talan, skriftligen påtala felet eller försumligheten senast tre månader efter att denna kom till kundens kännedom. För de fall kunden ej påkallat skiljeförfarande inom sex månader från den dag han påtalat fel eller försumlighet, har han förlorat sin rätt till talan såvitt avser fel och angiven försumlighet.

Sist uppdaterad 24. maj 2019

Definitioner

Support

”Support” betyder arbetstid för användarsupport via e-post, telefon och eventuellt fjärrkontroll som utförs från våra lokaler. Om ett pågående supportfall ska eskaleras till ett servicefall enligt dina önskemål, får du en bekräftelse på e-post med överenskommen tid och nuvarande förhållanden. Stöd faktureras per. påbörjades 1/2 timme efter den aktuella timprisen. Om du har ett aktivt servicekontrakt, ingår även support i avtalet.

Service

”Service” betyder arbetstid för användarstöd, installationer, uppgraderingar och annat bistånd som utförs utanför våra lokaler, samt reparationer och underhåll utförda hos dig eller i våra lokaler. Tjänsten faktureras per. påbörjades 1/2 timme efter den aktuella timprisen. Om du har ett aktivt Serviceavtal ingår både Support och Service i avtalet.

Originalarbete

Originalarbete, logoskanning och liknande. är startkostnader och arbetstid för sådant stöd som utförs på våra lokaler. Originalarbete faktureras per. uppstart inklusive en timme, och sedan per påbörjade timme enligt den aktuella timprisen. Originalarbete omfattas inte av support eller serviceavtal.

Resekostnader

Resekostnader är restid (fakturerad per halvtimme efter aktuell timpris), körning per timme. km och kost enligt statliga priser. Flygbiljett med öppen retur (SAS Premium, Norwegian Flex etc.), hotell, färja, taxi, buss och dylikt faktureras efter kvitto.

Kontakta Oss!

Skicka meddelande eller ring 08-658 15 60

    Logg inn

    Direkt innloggning:

    HVA SER DU ETTER?